Tawerna u Skippera / Sianożęty / ul. Sztormowa 1 +48 660 485 552

Politykaprywatności


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest SIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Westerplatte 23 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000393676, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 4980260627, REGON: 242703850 (dalej: “Tawerna u Skippera”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług, m. in. rezerwacji stolika, kontaktu związanego z wykonywaniem umowy, komunikacji związanej ze oferowanymi usługami, przygotowaniem i wysłaniem oferty, komunikacji za pośrednictwem maila, czy telefonu, a także przesyłanie informacji marketingowych.

Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień/rezerwacji, rozliczeń i księgowości, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem telefonu czy maila),
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • w celu kierowania do Państwa treści marketingowych (polegających na dostarczaniu komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies oraz dane analityczne).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane przetwarzamy do czasu niezbędnego do realizacji wyżej wymienionych celów (wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędnego dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane i zarchiwizowane – “W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?”) lub wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.

Państwa dane będą także przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane przez okres minimum 30 dni, a maksymalnie 6 lat.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdą Państwo wyżej, w sekcji “W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części “Jak można się z nami skontaktować?”.

 

Które dane należy nam podać?

W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych (w tym z Google Analytics).

W przypadku komunikacji mailowej lub telefonicznej – nie wymagamy odgórnie żadnych danych. Wiadomo, że po otrzymaniu wiadomości mailowej, będziemy posiadać Państwa adres mailowy, a w przypadku połączenia telefonicznego – Państwa numer telefonu. Dodatkowymi danymi będą dane dobrowolnie podane, przykładowo treść zapytania, imię i/lub nazwisko itd.

 

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz “Tawerna u Skippera”, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.

Państwa dane przekazujemy zatem:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
  • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i innym podmiotom pośredniczącym w reklamowaniu, promowaniu i sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
  • obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 • innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:
  • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, operatorzy płatności),
  • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,

 

Automatyczne podejmowanie decyzji:

Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji.

 

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez “Tawerna u Skippera” Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczanych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych – w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, o czym zostaną Państwo powiadomieni),
 • przeniesienie danych do innego administratora.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas, Państwa danych, narusza Państwa prawa, prosimy powiedzieć nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

 

Prawo do rezygnacji:

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 

Jak można się z nami skontaktować?

Zawsze mogą Państwo napisać na adres SIMAR SP. z o.o., ul. Westerplatte 23, 41-947 Piekary Śląskie lub skontaktować się z nami poprzez e-mail info@tawernauskippera.pl lub zadzwonić pod numer +48 660 485 552.